Prognozowanie i statystyka dla biznesu

Służymy szeroka gamą oprogramowania : Statistica, Excel, SPSS, Eviews, Winstat, Microfit, Gretl, GiveWin, Statistica, G, PDG, Statgraf. 
Mozesz podać własne dane lub skorzystamy z własnych (GUS).
Modele zawierają dobór zmiennych : met Hellwiga (pojemności informacji), grafowa, Bartosiewicz, www, wsp.korelacji, wsp.zmienności, testem t-Studenta inne. Estymacja parametrów modelu Metoda Najmniejszych Kwadratów, met.Największej Wiarygodności, met.Gaussa-Seidela, met.Newtona-Raphsona. Wykonujemy modele liniowe, nieliniowe, wielorównaniowe (rekurencyjne, o równaniach współzależnych), VAR i  złożonej postaci analitycznej. Modele mają wszechstronną weryfikację :autokorelacja, stałość wariancji (heteroskedastyczność), normalność, wsp.determinacji, odchylenie standardowe, test studenta, test serii, symetria i losowość skł.losowego, stabilnośc parametrów i wiele, wiele innych. Wszędzie znajdują sie opisy,wzory i wnioski z stosowanych metod.

Korzystamy z najlepszej literatury krajowej a także zagranicznej.

Przedmioty silnie spokrewnione z ekonometrią to badania operacyjne, prognozowanie i statystyka.

Badania operacyjne: optymalizacja liniowa (met. simpleks, programowanie liniowe, problemy decyzyjne), zagadnienia transportowe, problem maksymalnego przepływu, optymalizacja dyskretna, problem komiwojażera, analiza sieciowa przedsięwzięć, optymalizacja nieliniowa, programowanie dynamiczne.

Statystyka: charakterystyki liczbowe rozkładu cechy, analiza współzależności, rachunek prawdopodobieństwa, metody estymacji, weryfikacja hipotez, analiza dynamiki zjawisk.

Nie polecamy usług w niepewnych serwisach oferowanych często przez osoby bez przygotowania i wykształcenia. Nie poprawiamy takich prac.

Prognozowanie: klasyczne modele trendu (met.Kleina, analiza harmoniczna, analiza wskaźników sezonowości, prognozowanie na podstawie modeli adaptacyjnych (met.śr.ruchomej, met.naiwne, met. wyrównywania wykładniczego, met. Holta, met. Wintersa, predykcja, modele ARMA i ARIMA, predykcja na podstawie modeli autoregresyjnych, metoda budowania długookresowej prognozy, prognozowanie zjawisk jakościowych, prognozowanie przez analogię.

Przewiń do góry