Archive for the ‘Porady finansowe’ Category

Różnice między kredytem a gotówką

Kredyt to swego rodzaju pożyczka najczęściej udzielana przez bank. Aby jednak taka transakcja była opłacalna dla kredytodawcy, pobiera się prowizję i nalicza odsetki. Co ciekawe dla banku lepszą opcją jest nie wywiązanie się klienta z umowy, gdyż wtedy nalicza się także odsetki karne i w efekcie kwota spłaty jest wyższa, niż było wcześniej przewidziane i ustalone. To tak tytułem wstępu. Marketing ma to do siebie, że czasem stosuje pewne chwyty, by osiągnąć określony cel. Marketing to również dziedzina mająca ścisły związek z różnymi instytucjami finansowymi. Te działają na zasadzie wprowadzania do obiegu pożyczek, które określają, jako kredyt gotówkowy co jest niepoprawnym skojarzeniem, ale dobrze działa na klienta. Tymczasem pożyczka, choć jest pewnym rodzajem kredytu, tak naprawdę znacznie się od niego różni. Zachodzi zatem pytanie, co jest czynnikiem, który odróżnia pożyczkę od kredytu. Przyczyn jest kilka. Regulowana kodeksem cywilnym pożyczka może dotyczyć nie tylko pieniędzy, ale również przedmiotów, o czym przy udzielaniu kredytu nie ma mowy. Continue reading “Różnice między kredytem a gotówką” »

Umowa dotycząca kredytu konsumenckiego

Ustawa regulująca prawa i obowiązki dotyczące kredytów konsumenckich została ustanowiona 12 maja 2011 roku i obowiązuje po dziś dzień. Kredyt taki został uwarunkowany granicą, która wynosi maksymalnie 255.550 złotych i nie można jej przekroczyć w myśl ustawy. Jeżeli chodzi o samą umowę, to kredytobiorca powinien poradzić się eksperta, który może pomóc w sporządzeniu takiego pisma, gdyż jest to dosyć szczegółowy i skomplikowany dla każdego laika dokument. Tym bardziej, ze do złożenia go jest zobligowany kredytobiorca. Co zawiera taka umowa? Wszelkie dane dotyczące obu stron. Warunki dotyczące spłaty kredytu, czyli sposób uregulowania należności, wraz z odsetkami, oraz termin spłaty. Musi być oczywiście zawarta kwota, na jaką ma być udzielony kredyt. Kredyt to także zabezpieczenie go i opłaty, które się z nim bezpośrednio wiążą, a także informacja o całej wartości kredytu, określana, jako RRSO. Te kwestie też muszą być zawarte w umowie. Ale to nie wszystko, ponieważ ważne jest też poinformowanie, jakie dodatkowe wydatki może ponieść kredytobiorca. Continue reading “Umowa dotycząca kredytu konsumenckiego” »

Udzielanie kredytu w rachunku kredytowym

Kredyt w rachunku kredytowym ma odniesienie do kilku sytuacji i w zależności od nich są przydzielane poszczególne pożyczki. Zatem rozróżniamy takie kredyty, jak: docelowy, na wymagane zobowiązania, kredyt kasowy, oraz kredyt sezonowy. Można tez wspomnieć o udzielaniu linii kredytowej. Kredyt docelowy ukierunkowany jest na finansowanie jednego konkretnego działania. Kredyt na wymagane zobowiązania natomiast, to kredyt przyznawany na kilka miesięcy i służy do zniwelowania problemów płatniczych, na zasadzie spłacenia określonego typu trudności. Kiedy zdarzy się sytuacja, że akurat w kasie brakuje środków pieniężnych, można skorzystać z kredytu kasowego. Kredyt sezonowy najczęściej występuje w niedużych spółkach i jest on spłacany regularnie w określonych odstępach czasowych. Może to być spłata co trzymiesięczna, określana, jako kwartał, lub zależna od danej pory roku, albo też jeszcze jakaś inna. Odbywa się to na zasadach ustalonych przez dany bank i często są to z reguły bardzo przystępne warunki. Co do linii kredytowej, to określa ona pewien limit, Continue reading “Udzielanie kredytu w rachunku kredytowym” »

Kredyt bankowy zwany konsumpcyjnym

Aby zaciągnąć kredyt musimy mieć jakieś poręczenie, będące gwarantem na naszą wypłacalność, czyli późniejszą spłatę długu wobec banku. Chcemy stworzyć jakiś własny biznes, na który potrzebujemy odpowiednich nakładów finansowych. Możemy wtedy skorzystać z unijnych dotacji, które wiążą się z kredytem bezzwrotnym, jednak chętnych na tego typu krok jest zawsze więcej, niż środków przeznaczonych na ten cel, więc pewna część klientów zostanie odesłanych z przysłowiowym „kwitkiem”. Bank natomiast udzieli nam kredytu, jeżeli tylko przedstawimy stosowne dokumenty, dające pewność, iż będziemy w stanie spłacić zaciągnięty w banku dług. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym kredytem konsumpcyjnym. Jak zostanie on spłacony to już indywidualna sprawa uzgadniana między stronami, czyli w tym przypadku między bankiem, a kredytobiorcą. Przeważnie klient przedstawia wyciąg z dochodów. Jeżeli jego praca uwarunkowana jest umową obejmującą pewien okres, który gwarantuje bankowi możliwość ściągania należnych mu pieniędzy, aż do całkowitego pokrycia długu wraz z odsetkami, Continue reading “Kredyt bankowy zwany konsumpcyjnym” »

Kredyt inwestycyjny i jego rodzaje

Jednym z kredytów bankowych jest tak zwany kredyt inwestycyjny. Służy on do pokrycia kosztów wynikających z zadań, których się podjął kredytobiorca, czyli w tym przypadku klient. Chodzi tutaj o działania mające na celu podwyższenie wartości aktywów trwałych. Aktywa trwałe będące jednym z procesów gospodarczych cechuje sukcesywne ich zużywanie się w dłuższym okresie, przeważnie powyżej roku. Mogą to być nabyte przez kogoś prawa majątkowe, czy na przykład należności długoterminowe. Inwestycja to tak zwany „efekt korzyści odroczonych w czasie”. Kredyt inwestycyjny pozwala nam na nakłady finansowe, które są nam potrzebne przy realizacji przedsięwzięć, których zyski będą widoczne po czasie. Te przedsięwzięcia to inwestycje materialne, niematerialne i finansowe. Do takich materialnych można zaliczyć zakupy maszyn, pojazdów, czy choćby jakichś specjalistycznych urządzeń. Te niematerialne inwestycje to nabywanie papierów wartościowych. Finansowe charakteryzuje zakup akcji, bądź też udziałów będących zakresem uprawnień i obowiązków wspólnika wobec spółki. Bank może nam zaoferować trzy rodzaje kredytów inwestycyjnych. Aby nabyć, lub przeprowadzić renowację jakiegoś sprzętu skorzystamy z kredytu na wyposażenie. Continue reading “Kredyt inwestycyjny i jego rodzaje” »

Zaciąganie kredytu przy pomocy karty płatniczej

Kiedy mówimy o kredycie, na myśl może nam przyjść karta kredytowa. Jest to coraz popularniejszy sposób posługiwania się pieniędzmi, bez wyciągania ich z banku i noszenia przy sobie, przez co jesteśmy mniej narażeni na straty finansowe, na przykład przy wypadkach losowych, takich jak choćby napad, czy pobicie w celu rabunkowym. Karta kredytowa przyznawana nam jest przez bank, który określa, pewien limit, który obowiązuje posiadacza danej karty. Kartą taką możemy płacić w sklepie, i wtedy koszt zakupu jest odliczany od środków zgromadzonych na karcie. Oczywiście na tego typu formę płatności mogą sobie pozwolić tylko sklepy posiadające takie czytniki kart. Najczęściej są to markety. Za kartę kredytową bank pobiera opłatę. Nie musimy jednak posiadać konta w banku, aby dysponować tego typu kartą płatniczą. Nawet jeżeli nie posiadamy wystarczających środków finansowych, dzięki karcie możemy się zadłużyć na pewien okres. Są dwa sposoby spłacania takiego zadłużenia. Oba są w pewnym sensie spłacaniem kredytu zaciągniętego w banku. Continue reading “Zaciąganie kredytu przy pomocy karty płatniczej” »

Szerokie znaczenia pojęcia „kredyt”

Jak można zdefiniować słowo kredyt? Otóż jest to sformułowanie dość ogólne, ponieważ odnosi się do konkretnych sytuacji. Ten pierwszy przychodzący na myśl, jest działaniem ukierunkowanym na kredyt bankowy. Tutaj mamy wiele rodzaju tego typu zapożyczenia. Jednak samo słowo kredyt ma o wiele szersze znaczenie. Możemy mówić, że mamy u kogoś kredyt zaufania. Oznacza to, że ktoś w nas wierzy, jest pewny, że go nie zawiedziemy i w danym momencie będziemy pomocni, gdy osoba taka będzie oczekiwała od nas pomocy. Przez pojęcie kredyt rozumiemy też tak zwane „kupowanie na kreskę”. Niektórzy sklepikarze są skłonni udostępnić nam towar, za który zapłacimy w późniejszym okresie, czyli weźmiemy coś na kredyt. To jednak zależne jest od sprzedawcy, który najlepiej kiedy zna osobę, lub też ma namiary, po pokazaniu przez klienta dowodu tożsamości i adresu pod którym dana osoba będzie osiągalna. Jest to jednak niezbyt częsta praktyka, na którą większość sprzedawców patrzy krytycznie i często nie uwzględnia takiego sposobu działania na rzecz kupującego. Continue reading “Szerokie znaczenia pojęcia „kredyt”” »

Różne rodzaje przyznawanych kredytów

Bank jest placówką, która udziela nam wszelkiego rodzaju kredytów. Te są uwarunkowane oprocentowaniem i prowizją od zawarcia umowy. Kredyt może zaciągnąć każda osoba, która jest w stanie przedstawić dokumenty, będące potwierdzeniem możliwości spłaty zaciągniętej sumy, w określonym przez bank terminie. Kredyt bankowy może zaciągnąć jedna osoba, spółka, ale także każda firma, czy nawet większe przedsiębiorstwo. Każdy kredyt jest przyznawany po sporządzeniu odpowiedniej umowy, która zawiera wszystkie informacje na temat zawartej transakcji. Kredyt to swego rodzaju pożyczka, którą możemy podzielić na: kredyt bankowy, kredyt hipoteczny, kredyt obrotowy, kredyt konsumpcyjny, kredyt społeczny, kredyt inwestycyjny, kredyt towarowy, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt w rachunku kredytowym, kredyt lombardowy i w końcu kredyt konsumencki. Jak zatem widać jest to bardzo szerokie pojęcie. Można też uwzględnić, że kredyt hipoteczny możemy podzielić na budowlano-hipoteczny, pożyczkę hipoteczną, kredyt w walucie krajowej i kredyt walutowy, będący operacją przeliczania waluty krajowej na zagraniczną. Continue reading “Różne rodzaje przyznawanych kredytów” »

Kredyt hipoteczny i kredyt budowlano-hipoteczny

Jednym z kredytów udzielanych przez bank jest tak zwany kredyt hipoteczny, który jest umową opiewającą na dłuższy okres. Kredyt tego typu różni się znacznie od zwykłego kredytu bankowego, ponieważ jego przedmiotem nie zawsze jest kwota przyznawana dla klienta. Co konkretniej to oznacza? Otóż kredyt hipoteczny najczęściej udziela się osobie, która chce nabyć pewną nieruchomość, lub podjąć się budowy, na przykład domu. Jednak w przypadku zakupu nieruchomości operacja jest dokonywana za pośrednictwem przelewu bankowego, który to jest działaniem podjętym przez bank. Zatem klient zawiera umowę, która określa iż bank pokrywa koszty nabycia nieruchomości przez kredytobiorcę, przeznaczając określoną kwotę na dokonanie zakupu, ale podejmuje się transakcji bez udziału klienta, co oznacza, że kredytobiorca nie zarządza środkami przeznaczonym przez bank na pozyskanie nieruchomości. Bank w formie przelewu pokrywa wszelki koszty, a kwota trafia na rachunek osoby sprzedającej, którą w tym przypadku może być deweloper. Ale ze względu na cel, kredyt ten możemy również nazwać budowlano-hipotecznym. W tym przypadku osoba fizyczna, spółdzielnia, lub deweloper pozyskują kwotę na budowę nieruchomości, jednak z uwzględnieniem kosztorysu, Continue reading “Kredyt hipoteczny i kredyt budowlano-hipoteczny” »

Przyznawanie klientowi kredytu przez bank

Jest bardzo wiele różnego rodzaju kredytów, które można zaciągnąć, w celu podjęcia jakiejś określonej i konkretnej działalności. Jednym z bardziej podstawowych może okazać się kredyt, będący przedmiotem transakcji zawartej między klientem, a bankiem. Zatem kredyt taki nazywamy bankowym. Osoba zaciągająca go nazywana jest z kolei kredytobiorcą. Umowa pomiędzy obiema wspomnianymi stronami jest sporządzana w wersji pisemnej i w dokumencie tym zawiera się wszelkie dane na temat transakcji. Aby wszystko odbywało się zgodnie z umową, kredytobiorca ma obowiązek kwotę uzyskaną od banku przeznaczyć na wcześniej określony cel i tylko w tym zakresie wydawać środki pieniężne pozyskane w wyniku zawartej umowy. Klient może podjąć kredyt wyłącznie na warunkach określonych przez bank i w jego obowiązku jest wyrażenie zgody na możliwość dokonywania kontroli, jakiej może podjąć się bank. Umowa oparta jest o regulacje prawne nazywane prawem bankowym. Bardzo ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest termin spłaty kredytu. Bank aby czerpać korzyści z takiej umowy ustala dwa warianty. Continue reading “Przyznawanie klientowi kredytu przez bank” »